ایستگاه های تخلیه بار

برای اولین بار در کشور ...


احداث 15ایستگاه حاشیه ای حمل و نقل بار در سال 1395

احداث 12 ایستگاه  غیرحاشیه ای در خط 3 BRT

توسعه 40 ایستگاه دیگر

خدمات خودرویی

0

گردشگری

0

خدمات و امکانات شهری

0

خدمات تفریحی و فرهنگی

0

کالا و ابزار آلات مصرفی

0

خدمات ورزشی

0

خدمات پزشکی و بیمه ای

0

نوسازی ناوگان باری

0

عضویت در خبرنامه

برای دریافت آخرین سرویس ها ایمیل خود را وارد نمایید

ثبت